خرید کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

[ad_1]

این کتاب ارتباط تئوری و عملی و چالش های مدل اتحادیه دموکراسی را بررسی می کند. از زمان انتشار سیاست های اسکان (1968) و دموکراسی در جوامع کثرت (1977) ، تئوری ها و اجرای عملی پروفسور لیژارت نقش اساسی را در ایجاد توافق نامه های صلح پایدار داشته است. در این جلد اصلاح شده ، محققان و خود پروفسور لیژارت به بررسی انتقادی تاریخ مشارکت گرایی و کاربرد آن در مناطقی مانند ایرلند شمالی ، بوسنی و هرزگوین و کلمبیا پرداختند. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در علوم سیاسی ، سیاست های تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح ضروری خواهد بود. همچنین برای متخصصانی از دیپلمات ها گرفته تا سازمان های غیردولتی که به کاربرد عملی مدل های اثبات شده اقامت سیاسی علاقه مند هستند ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation