خرید کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب برای بررسی مسائل معاصر در صنعت مد ، از یک روش تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی استفاده می کند. شیوه های دنیای واقعی را در صنعت مد از تولید ، بازاریابی تا عملیاتی ثبت کنید. بر اساس یک بررسی گسترده ادبیات ، این مطالعات موردی در مورد چالش های مربوط به فضای کسب و کار فعلی در این بخش مهم بحث می کند ، معیارهایی را ارائه می دهد و بینش هایی را برای پزشکان ایجاد می کند ، و همچنین راهنمایی های آینده را برای محققان ارائه می دهد. این کتاب به عنوان پیوند نظریه ها و روش های صنعتی است که دانش را برای دانشگاهیان و بخش خصوصی در صنعت مد ارتقا می دهد.

[ad_2]

کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :