خرید کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی ارائه می دهد که در آن کمبود نسبی ادبیات در این زمینه وجود دارد. نویسندگان با استفاده از نه تنها ایده های نظری ، بلکه توصیه ها و توصیه های کاربردی مفید در مورد چگونگی معرفی بهتر خلاقیت در آموزش و زندگی روزمره ، تمرین و اصل را برای ارائه راهنمایی های عملی و ارزشمند برای یادگیری و آموزش بیشتر خلاق زبان پیوند می دهند. این حجم پیشگامانه مطمئناً به مرجع اصلی مربیان و متخصصان آموزش زبان و هر کسی که علاقه مند به راههای ایجاد خلاقیت در فرایند آموزش و یادگیری باشد ، تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation