خرید کتاب Creed and Personal Identity : The Meaning of the Apostles’ Creed

[ad_1]

در هشت فصل ، دیوید هارند الهیات رسولان “كرد” را كاوش می كند ، موضعی را می گیرد كه عقیده ، در واقع ، تصویری اصلی برای فهم خود را در اختیار ما قرار می دهد و تصویر كنترل “فرزند خدا” است. به عنوان اظهار عقیده یا سوگند وفاداری ، برای شکل گیری شخصیت و رشد “شخصیت” مهم تلقی می شود. فصل نهم و پایانی Harned برای کسانی در نظر گرفته شده است که می خواهند برای شکل گیری حس هویت مسیحی در مسئله استاد خیالی فرو روند.

[ad_2]

کتاب Creed and Personal Identity : The Meaning of the Apostles’ Creed