خرید کتاب Crimes dans les remparts : La vengeance

[ad_1]

نیازی نیست که محبوب او را تخلیه کنید ، مغز او را دیوانه کرده اید ، در چشمانش چشمک می زند ، او در شرف بازیابی قدرت است ، نفرت او بسیار زیاد می شود ، انتقام او وحشتناک خواهد بود زندگی کن ، اما بیش از پانزده روز نبین ، همه افراط و تفریط را می داند افراط در خشونت عشق شدید افراط در زندگی شدید زندگی نویسنده ژان لوک لاهور در سال 1957 در تروا ، جایی که زندگی می کند ، متولد شد. وی نویسنده آثار متعدد منتشر شده است. وی برای بازی در زبان خود جایزه دوم جشنواره Montbard (21) را بدست آورد.

[ad_2]

کتاب Crimes dans les remparts : La vengeance