خرید کتاب Criminal Procedure in South Africa 1e

[ad_1]

آیین دادرسی کیفری در آفریقای جنوبی مقدمه ای مختصر ، در دسترس و کاربردی از نظریه و عمل رویه کیفری ارائه می دهد. این کار به عنوان یک راهنمای سیستماتیک برای مراحل مختلف سیستم رویه ای عمل می کند و برای دستیابی به تسلط بر قوانین ، آزمایشات اساسی قانونی و مراحل عملی لازم برای اجرای مراحل مختلف کیفری طراحی شده است.

[ad_2]

کتاب Criminal Procedure in South Africa 1e