خرید کتاب Critical Parabolic-Type Problems

[ad_1]

این کتاب مستقل نظریه معادلات نیمه خطی اپراتور را شامل می شود که به مطالعات یوسیدا ، هنری و پازی برمی گردد ، که امروز عمیقا گسترش یافته اند. این روش درمانی بر تئوری وجود-منحصر به فرد به عنوان یک موضوع تجزیه و تحلیل عملکردی تأکید می کند و معادلات تکاملی انتزاعی را با کاربردهایی در سیستم Navier-Stokes ، معادله شبه ژئستروفیک و معادلات واکنش-انتشار کسری بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Critical Parabolic-Type Problems