خرید کتاب Critical Perspectives on Aging : The Political and Moral Economy of Growing Old

[ad_1]

این حجم منحصر به فرد ، 20 مقاله مهم درباره پیری را در چارچوب عوامل گسترده اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جمع می کند که به شکل گیری و تعیین واقعیت پیری کمک می کند. به جای در نظر گرفتن پیری در انزوا ، ایجاد اجتماعی اعتیاد به پیری و تأثیر عمیق نژاد ، جنسیت و طبقه اجتماعی را در معنای پیر شدن بررسی می کند. این همچنین به مواردی مانند “پزشکی زیستی” پیری می پردازد. نقش مشاغل و رسانه ها در تغییر تصاویر اجتماعی سالمندان. واقعیت و داستان پشت “قدرت بالاتر” ؛ صنعت خانه سالمندان چند میلیارد دلاری ؛ و نقش کشورهای پیشرفته سرمایه دار در ایجاد وابستگی اقتصادی در میان بزرگان جهان سوم.

[ad_2]

کتاب Critical Perspectives on Aging : The Political and Moral Economy of Growing Old