خرید کتاب Critical Sociology

[ad_1]

همه جامعه شناسی به طور ضمنی انتقادی است زیرا دیدگاه جامعه شناسی آنچه عقل سلیم را مسلم می داند زیر سوال می برد. برخی از جامعه شناسی صریحاً انتقاد می کند که چگونه سلطه دولت ها ، شرکت ها ، رسانه ها و سایر نهادهای قدرتمند ظرفیت های ما برای داشتن زندگی مستقل در دنیای امروز را کاهش می دهد. در جامعه شناسی انتقادی ، بوخلر به نقد مضاعف جامعه شناسی می پردازد. این کتاب با فصلی درباره چگونگی اندیشیدن از نظر جامعه شناسی آغاز می شود. مروری بر مدارس جامعه شناسی علمی ، انسانی و انتقادی ؛ و بیان دقیق تر سنت انتقادی. این سنت مهم را در اقتصاد ، سیاست و فرهنگ اعمال کنید. به کلاس ، نژاد و جنسیت ؛ به فردگرایی ، خود و هویت ؛ و جهانی سازی ، جنبش های اجتماعی و دموکراسی.

[ad_2]

کتاب Critical Sociology