خرید کتاب Critical Thinking : A Guide to Interpreting Literary Texts

[ad_1]

دانش آموزان به کتابی نیاز دارند که بتواند به آنها وسیله موثر تفکر در مورد چگونگی جهت گیری در متون ادبی را نشان دهد. غالباً آنها از سطح مقاوم ادبیات دلسرد می شوند ، یا از برجستگی آن نگران می شوند ، یا متقاعد می شوند که چیزی غیر از آنچه در این باره گفته می شود وجود ندارد. هدف این کتاب تأمین این نیاز است. سعی کنید دانش آموز را درگیر فرایند تفکر ادبیات واقعی کنید ، نشان دهید که چگونه با یک ایده شروع کنید و به بینش های بیشتر و اغلب جدید بروید. به همین منظور ، مجموعه ای از تظاهرات را ارائه می دهد که در آن از خواننده دعوت می شود ، بدون اینکه تفسیرهای نویسنده را بپذیرد.

[ad_2]

کتاب Critical Thinking : A Guide to Interpreting Literary Texts