خرید کتاب Critique de la faculté de manger : La philosophie, la cuisine et la mort

[ad_1]

مقایسه فلسفه و آشپزی به ما این امکان را می دهد تا ماهیت هر یک از این روش ها و مواردی را که تمایل به مخالفت با آنها دارد ، کشف کنیم. فلسفه با شغل از زندگی فانی دور می ماند. آشپزی که به زندگی فانی پیوند خورده است ، نیاز به خوردن لذتی روزمره را احیا می کند و جایگاه اصلی زندگی عادی بیشتر مردان را اشغال می کند. به همین دلیل است که فلسفه آشپزی را نادیده می گیرد و لذت خوردن را تحقیر می کند.

[ad_2]

کتاب Critique de la faculté de manger : La philosophie, la cuisine et la mort