خرید کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته ای را ارائه می دهد که قبلاً هرگز در سطح مصر در سطح مناطق زراعی انجام نشده است. این مطالعه به چگونگی اصلاح الگوی کشت ملی برای غلبه بر تنشهای غیرزیمی ، مانند کمبود آب ، شوری ناشی از تغییر و تغییر آب و هوا می پردازد تا اثرات منفی آنها بر تولید مواد غذایی کاهش یابد. برای این منظور ، مدل های مختلف کشت پیشنهاد می شود. این مطالعه می تواند چارچوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد که از آنها برای تعیین کمیت و رفع شکاف دانش آنها در مورد روشهایی که می توانند به افزایش امنیت غذایی آنها از طریق افزایش تولید مواد غذایی کمک کنند ، استفاده می کنند. علاوه بر این ، این مطالعه برای سیاست گذاران مفید است تا به آنها در برنامه ها و سیاست های آینده خود کمک کنند.

[ad_2]

کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate