خرید کتاب Cruelty : The Outcasts Will Inherit My Essence

[ad_1]

جنون ، هذیان و جنون دو قاتل سریالی با همان هدف و روشهای متفاوت. وارد دو ذهن آشفته شوید و انگیزه های آنها را درک خواهید کرد. وقتی احساس کردید توسط دیگران طرد شده اید و به دنبال راهی برای تغییر همه چیز هستید ، اقدام کنید. آیا قتل بهترین راه برای انجام آن است؟ ایان و دانیل چنین تصوری داشتند. اما وقتی پشیمانی و تردید وارد می شود ، همه چیز تغییر می کند. آلبرتو آراندا وارد تاریک ترین افکار یک ذهن بیمار می شود. به این سفر بپیوندید که هرگز نباید اتفاق می افتاد.

[ad_2]

کتاب Cruelty : The Outcasts Will Inherit My Essence