خرید کتاب Crunch Time : How Married Couples Confront Unemployment

[ad_1]

در Crunch Time ، آلیا حمید رائو به مردان و زنان و همسران بیکار و تحصیلکرده در دانشگاه نزدیک می شود و به آنها می گوید چگونه مردان و زنان قابل مقایسه دارای تجربیات مختلف بیکاری متفاوت هستند. تصور سنتی بر مبنای جنسیت – که برای مردان یک الزام است و برای زنان اختیاری است – در این روند حتی در ازدواج هایی که به روش های سنتی جنسیتی تنظیم نشده اند ، نمایان است. این باورها باعث می شود بیکاری مردان به یک مشکل فوری تبدیل شود ، در حالی که بیکاری زنان – که در یک روایت برای خانه نشینی قرار دارد – تقریباً مسئله ای نیست. Crunch Time نکاتی در مورد چگونگی رفتارهای طبیعی هنجارها و رفتارهای جنسیتی توسط همسران را در زمانی که ممکن است از بین برود و همچنین جنسیت برای واکنش زوجین و ایجاد معنا از بیکاری نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Crunch Time : How Married Couples Confront Unemployment