خرید کتاب Culture authentique et mondialisation

[ad_1]

فقط نیرومندها زنده می مانند! به محض گفتن این کلمه ، ناراحتی های جهانی سازی ، اقتصادی و فرهنگی بیشتر و بیشتر احساس می شود. تنظیمات روزانه مورد نیاز است. وعده های وسوسه انگیز این جهانی شدن کجا رفته است؟ هنوز چه جایگاهی برای اصالت فرهنگی ، ارزشهای اصیل و جهانی در این ایدئولوژی رقابت برای یک هدف تجزیه طلبانه باید داشته باشیم؟ ایدئولوژی ای که در آن ما از اقتصاد اقتصادی به “اقتصاد گرایی خشونت” برنامه ریزی شده علیه انسان و اومانیسم می رسیم. و سرنوشت فرهنگ های اصیل در برابر استاندارد سازی و پیش بینی مورد نظر؟

[ad_2]

کتاب Culture authentique et mondialisation