خرید کتاب Culture Industry Today

[ad_1]

مفهوم صنعت فرهنگ یک زندگی دوگانه دارد. از یک طرف ، به نظر می رسد شفاف است ، به طور گسترده و آزادانه در مورد شاخه ای از فعالیت استفاده می شود. از طرف دیگر ، این مفهومی متعلق به یک سنت انتقادی است که می خواهد تنش ناشی از کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه را حفظ کند. صنعت فرهنگ امروز سهمی در روند دوم دارد ، که شیوع فعلی سابق را در نظر می گیرد. این کتاب با ارائه تعابیری از این اصطلاح در رابطه با فلسفه ، رسانه ها ، تلویزیون ، جهان سوم ، روان و فرهنگ مصرف ، هدف این کتاب نشان دادن ارتباط مداوم عبارتی است که تغییرپذیری آن تأیید محتوای تاریک آن است.

[ad_2]

کتاب Culture Industry Today