خرید کتاب Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and The Netherlands

[ad_1]

در این کتاب ، که از یک کنفرانس انگلیس-هلند در ژوئن 1997 شکل گرفت ، واقعیت های روانپزشکی انتقادی ، با استفاده از مقایسه و تقابل بین تجربیات انگلیس و هلند ، به عنوان یک بررسی بررسی می شود. معلوم شد که چندین روانپریشی متمایز وجود دارد – در واقع ، به سختی کسی از آن برچسب روی خود استفاده کرده است – و آنها نقشی کمتر از رد روان پزشکی منظم داشتند.

[ad_2]

کتاب Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and The Netherlands