خرید کتاب Current Perspectives on Child Language Acquisition : How Children Use Their Environment to Learn

[ad_1]

در سالهای اخیر ، این زمینه آگاهی فزاینده ای را مشاهده کرده است که پیچیدگی کامل در فراگیری زبان نیاز به نظریه هایی دارد که: ج) یادگیری ترکیب این بازنمایی ها برای برقراری ارتباط موثر. این اکتشافات جدید باعث تحریک دیدگاه های نظری جدیدی با محوریت توضیح یادگیری به عنوان یک تعامل پویای پیچیده بین کودک و محیط وی شده است. این کتاب اولین تلاش برای گردآوری برخی از این دیدگاه های جدید در یک مکان است. این مجموعه مقالاتی است که توسط گروهی از محققان نوشته شده است و همه رویکردی متمرکز بر تعامل کودک و محیط دارند و همه تحت تأثیر النا لیون ، که این مجموعه به او اختصاص داده شده است ، تأثیر پذیرفته اند.

[ad_2]

کتاب Current Perspectives on Child Language Acquisition : How Children Use Their Environment to Learn