خرید کتاب Curriculum Changes in the Visegrad Four: Three Decades After the Fall of Communism : Studies From Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics

[ad_1]

سیستم های مدرسه ای در ویشگراد چهار کشور از زمان تحولات سیاسی سال 1989 تاکنون دچار تغییرات چشمگیری شده اند. این کتاب تحولات سیاست درسی و برنامه درسی طی سه دهه گذشته را توصیف می کند و تأثیر و چشم انداز احتمالی تغییرات فعلی را در نظر می گیرد. این مقاله ماهیت اصلاح برنامه درسی را بررسی می کند ، به چالش اجرای آن می پردازد و اصلاحات را به عنوان وسیله ای که می تواند کیفیت مدرسه را بهبود بخشد و “تأمین کننده” اهداف و محتوای آموزش مدرسه است ، برجسته می کند. امید است که این کتاب به بحث در مورد گزینه های توسعه بیشتر برنامه درسی و سیاست برنامه درسی در چهار کشور ویشگراد و سایر کشورها با سابقه آموزشی مشابه کمک کند.

[ad_2]

کتاب Curriculum Changes in the Visegrad Four: Three Decades After the Fall of Communism : Studies From Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics