خرید کتاب Customer-Based View

[ad_1]

ضرورت رشد پایدار به وضوح بر اهمیت مشتری مداری و مهارت های بازاریابی تأکید کرده است ، که توانایی درک نشانه های تغییر بازار ، داخلی سازی مشتری در فرآیندهای تجاری و ارائه ارزش پیشنهادی به آن بستگی دارد. پویا ، جذاب و متمایز. این توانایی پیش شرط موفقیت اقتصادی و رقابتی هر شرکت در طولانی مدت است. از این منظر ، این کتاب به نقش بازاریابی در ایجاد ارزش تجاری می پردازد. پس از توضیح استراتژی های اساسی برای بهبود عملکرد بازاریابی ، ما روابط بین ارزش مشتری ، رضایت مشتری و روابط مشتری ، بررسی روش های اندازه گیری و پیامدهای مدیریتی را بررسی می کنیم.

[ad_2]

کتاب Customer-Based View