خرید کتاب Cute Wife: CEO's 36 Stratagems : Volume 2

[ad_1]

سم خوک بزرگ از راه دور شود ، او به مرد خوش تیپ مقابلش نگاه کرد و نمی توانست کمکی کند اما با عصبانیت غرش می کند ، دهان شما گره خورده است و بدن شما لبخند بسیار صادقانه ای است ؛ او دوباره عصبانی بود من به شما می گویم که هرچه به شما می گویم پول مرا بردارید باید در حق آنها برای من انجام دهید او به مرد شرور مقابلش نگاه کرد و ناگهان احساس ترس کرد شما خانه ای را خراب می کنید که نگفتید سو آنها هنوز احساس آزرده بودن می كردند و لباسهایش را می شستند كه لباس من كجاست آرمانی مو زیران احساس كرد كه سرش قصد داشت منفجر شود در مغز این موجود كه می تواند زنی تلقی شود وقتی فهمید این كلاهبرداری است لبخند زد و با چیزهایی که در ابتدا ترک کرده بود کنار رفت زیرا او می دانست برخی چیزها را می توان همینطور از دست داد

[ad_2]

کتاب Cute Wife: CEO's 36 Stratagems : Volume 2