خرید کتاب D-99: A Science Fiction Novel

[ad_1]

پنج شهروند زمین در جهانهای دیگر نگهداری می شدند – و وزارت فوق سری 99 فقط برای آزادی آنها و دیگران مانند آنها رایگان بود. این بخشها بین داستانهای پنج زمین زمینی است که توسط مقامات در سیارات بیگانه نگهداری می شوند و تلاشهای یک اداره مخفی دولت زمین برای طراحی نقشه های آزادی آنها. در میان برنامه ریزی ها و مشکلات ، قطعی شدید برق باعث ایجاد دردسر بیشتر برای D-99 می شود زیرا آنها تلاش می کنند تا مشکل را از یک عامل مشکل که رنج قبلی باعث او شده است کلاستروفوبیای شدید و واکنش شدید ایجاد کند.

[ad_2]

کتاب D-99: A Science Fiction Novel