خرید کتاب Dans le sillage du président Lansana Conté : Chroniques

[ad_1]

از طریق کودتای “بی خون و کاملاً آرام” بود که گروهی از افسران در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه ، 3 آوریل 1984 ، یک هفته پس از مرگ رئیس جمهور سکو توره قدرت را به دست گرفتند. سرهنگ لانسانا کانته ، که بعداً ژنرال شد ، برای هدایت کشوری انتخاب شد که وی تا زمان مرگش در 22 دسامبر 2008 بر سرنوشت هایش ریاست داشت. همه چیز برای بازسازی: نهادها ، زیرساخت ها و بالاتر از همه ذهنیت. وقتی او درگذشت ، می توانستیم سابقه ای مختلط را مشاهده کنیم. اما سفرهای پر از درس او باعث ایجاد انگیزه در نویسنده شده است ، کتابی که اغلب راه او را دنبال کرده و کتاب های خبری خود را دوباره باز می کند.

[ad_2]

کتاب Dans le sillage du président Lansana Conté : Chroniques