خرید کتاب Dark Desire

[ad_1]

النا آلن فکر کرد که پس از ترک روسیه و بازگشت به خانه گذشته تاریک خود را پشت سر گذاشته است ، اما در آغوش دیمیتری رازین خوش تیپ روسی می افتد. او به او هشدار می دهد که زندگی اش هنوز در معرض خطر است و حتی اگر اعتماد به مرد آخرین کاری باشد که پس از مردی که زنده مانده است ، می تواند به او اعتماد کند. دیمیتری رازین می داند که النا چه جهنمی را پشت سر گذاشت وقتی دشمن منفور او ماهها او را ربود و شکنجه کرد. همانطور که می خواهد او را برای بهبودی تنها بگذارد ، خطر برای او فقط در آغاز است. برای نجات جان خود ، او مجبور است از هر لحاظ حتی با قلب خود به او اعتماد کند. در عوض ، او به او نشان خواهد داد که نیازی به ترس از اشتیاق ندارد و می تواند دوباره لذت خود را پیدا کند.

[ad_2]

کتاب Dark Desire