خرید کتاب Dark Visions

[ad_1]

دنباله های Blood Vision ها رونان و داستین یک سال شلوغ با هم بوده اند و پرونده هایی را با هم کار می کنند که بخشی از آژانس کارآگاهی رونان برای حل پرونده های ماوراal طبیعی تنظیم کرده است که اجرای قانون نمی خواهد – یا نمی تواند – رسیدگی کند. پرونده آنها را به نیواورلئان می برد. در ابتدا ساده به نظر می رسد ، بنابراین هر دو قصد دارند سفر را به عنوان اولین تعطیلات خود با هم در نظر بگیرند. اما هنگام برخورد با ماوراal الطبیعه ، همه چیز به ندرت به همان سادگی که ممکن است به نظر برسد – باتلاق حاوی چیزی تاریک است و نگاهش را به سمت آنها معطوف کرده است.

[ad_2]

کتاب Dark Visions