خرید کتاب De la bénédiction juive sur le repas à l'eucharistie des nations : Du Matthieu araméen – années 40 à l'Evnagile de Marc – années 70 apr. J.C.

[ad_1]

به مدت دو قرن ، نقد ادبی ، اپیزودها یا آیاتی مکرر را در داستان مارک ، بشارت دهنده گزارش کرده است. این دو قلوهای مارک است. تصور می شد که آنها به دو ضرب نان ها محدود می شوند ، اما در حقیقت آنها مربوط به کل متن هستند. ماده ای در دو ستون پیام دوگانه ای را به دو جامعه پی در پی ارائه می دهد: یكی از یهودیت گرفته شده و دیگری از بت پرستی تغییر یافته است. اگر این دو مراسم یک رسم را جشن می گرفتند ، این مشاهدات به زبان شناسی محدود می شد. اینطور نیست پائول در اولین نامه خود به قرنتیان به دو جامعه بنیانگذار کلیسا اجازه می دهد تا یک آیین مشترک مبشری را پیدا کنند.

[ad_2]

کتاب De la bénédiction juive sur le repas à l'eucharistie des nations : Du Matthieu araméen – années 40 à l'Evnagile de Marc – années 70 apr. J.C.