خرید کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination

[ad_1]

یک سمینار بین المللی برای ارزیابی وضعیت جهانی و روند توانمندسازی بومی در مکزیکوسیتی در مارس 2019 برگزار شد ، هدف آن مشارکت در بحث های جاری در مورد تعیین سرنوشت مردم بومی است ، نه فقط از نظر حقوقی و سیاستمداران. ساخت ، بلکه به عنوان یک فرایند تاریخی و اجتماعی به معنای گسترده است. این نشریه خلاصه ای از موارد مختلف را از مناطق مختلف به امید ابزاری مفید برای ادامه بحث فراتر از مصاحبه ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination