خرید کتاب Debating Oaxaca Archaeology

[ad_1]

مقالات موجود در این مجموعه موضوعات متنوعی را در باستان شناسی اواخاکا بررسی می کند ، از سکونتگاه و کاربری زمین گرفته تا مقیاس و پیچیدگی. این مقالات بر اساس مقالاتی است که در سال 1987 در انجمن شمال شرقی مزوآمریکایی ها در موزه دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا برگزار شد.

[ad_2]

کتاب Debating Oaxaca Archaeology