خرید کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

اعزام بوندسوهر در خارج از کشور از نظر حقوقی و سیاسی بحث برانگیز است و امروزه می توان بوندسوهر را یک ارتش در عمل نامید. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان نیز خدمات خود را در قلمرو یک کشور خارجی به پایان رساندند. در عین حال ، عدم قطعیت قانونی قابل توجهی در زمینه توزیع خارج از کشور وجود دارد که می تواند تأثیر منفی بر اجرای قرارداد داشته باشد. ارزیابی حقوقی با این واقعیت که موضوع در تقاطع حقوق بین الملل و قانون اساسی قرار دارد دشوارتر می شود. نویسنده این تقاطع ها را با تمرکز بر تحولات قانونی و فعلی ارائه می دهد و راه حل های بالقوه ای را برای به حداقل رساندن عدم قطعیت های قانونی موجود نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben