خرید کتاب Der Begriff der Jüdischen Kunst in der Kunstgeschichte : Versuch einer Definition

[ad_1]

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 20 ، هنرمندان یهودی به طور فزاینده ای با تأثیر ریشه در آثار خود و اصطلاح “هنر یهود” دست به گریبان بودند. با استفاده از مثال ماکس لیبرمن و مارک شاگال ، دو نماینده یهودیت اروپای غربی و شرقی و واکنش های تاریخ نگاری هنر نسبت به آثار آنها ، اصطلاح “هنر یهود” اکنون برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است.

[ad_2]

کتاب Der Begriff der Jüdischen Kunst in der Kunstgeschichte : Versuch einer Definition