خرید کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer

[ad_1]

صندلی او خالی ماند. از آنجا که سنتا امید دیدار مجدد در روز عروسی خود را از دست نداده است ، توبیاس اشمیتوفر نه تنها عشق ابدی را به همسرش قول می دهد ، بلکه می خواهد سرگرمی خطرناک خود – کوهنوردی – را نیز به سود آن رها کند. او فقط یک بار می خواهد که در سخت ترین نقطه فلدکوپف با بهترین دوستانش صعود کند. پس از آن باید برای همیشه پایان یابد. حتی با اینکه احساس بدی دارد ، سنتا نمی تواند شوهرش را راضی کند که تور خداحافظی را ترک کند. در آغاز ماه فوریه ، در شرایط سخت آب و هوایی ، کنسرسیوم شروع می شود. در همین حال ، سنتا از دکتر برگر می آموزد که امیدوار است. حالا او با بی صبری بیش از حد معمول منتظر بازگشت توبیاس است. اما مهلت بدون ظهور یکی از کوهنوردان می گذرد …

[ad_2]

کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer