خرید کتاب Des cultures et des entrerprises : Une étude France-Québec

[ad_1]

چگونه می توان تفاوت های فرهنگی در دنیای تجارت را درک کرد؟ برای پرداختن بهتر به این مسئله اساسی در جوامع جهانی مدرن ، سه مرحله پی در پی لازم است: چگونه فرهنگ تعریف کنیم؟ چگونه می توان آن را به مناسب ترین شکل درک کرد؟ و در نهایت ، چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟ این کتاب جای تأمل دارد ، به طوری که خواننده می تواند پیچیدگی روابط بین فرهنگی در شرکت ها را بهتر درک کند. مطالعه موردی تفاوت فرهنگی فرانسه و کبک این نکته را تأیید می کند و آن را به روشی مشخص نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Des cultures et des entrerprises : Une étude France-Québec