خرید کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را که به نابرابری های اجتماعی ، به ویژه در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این متن ، کشف امکانات دخالت فعال دانشگاه ها در دموکراتیزه سازی دانش است ، فرایندی که به وسیله آن افراد قادر خواهند بود دانش و همچنین نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را به راحتی کسب و استفاده کنند. تلفیق آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش کاری است که دانشگاه ها باید انجام دهند. وقتی آنها به طور م toثر در غلبه بر نابرابری و توسعه نیافتگی کمک می کنند ، می توان آنها را دانشگاه های توسعه دانست. آنها نباید تنها با نخبگان ممتاز کار کنند ، بلکه باید در متن “سیستم های نوآوری فراگیر” کار کنند.

[ad_2]

کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South