خرید کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های مرتبط را بررسی می کند که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز مبهم صلاحیت تشخیص کمک کرده اند. این کار با تمرکز بر توسعه حرفه ای معلم ، به ماهیت ، توسعه و تأثیر صلاحیت تشخیصی در آموزش ریاضیات می پردازد.

[ad_2]

کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice