خرید کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارهای تشخیصی ، تکنیک ها ، استراتژی و روش های مورد استفاده در مهندسی صنایع را ارائه می دهد. روشهای تشخیصی رایج پذیرفته شده فعلی و خصوصیات آنها مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این ، مناطق حاصلخیز احتمالی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه شناسایی شده است.

[ad_2]

کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :