خرید کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter

[ad_1]

پایان نامه 2020 در بخش بهداشت – فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، درجه: 1 ، FH Carinthia ، محل Klagenfurt ، زبان: آلمانی ، چکیده: مفهوم تخصص ورزش در کودکان و نوجوانان نسبتاً جدید است ، اما گسترده است. به همین دلیل ، در حال حاضر مطالعات کمی در مورد پیامدهای این موضوع وجود دارد. بنابراین هدف این کار ادبیات این است که دریابید چگونه تخصص اولیه ورزش بر کودکان و نوجوانان از نظر حساسیت به آسیب تأثیر می گذارد. برای پاسخ به س researchال تحقیق ، از یک مرور سیستماتیک استفاده شد که شامل یک فراتحلیل و همچنین پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه بود. همه مطالعات داده هایی را در مورد میزان تخصص ورزش و وقوع آسیب های مربوط به ورزش جمع آوری کرده اند.

[ad_2]

کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter