خرید کتاب Die Buchführungs- und Bilanzvorschriften bei Klein- und Privateisenbahnen

[ad_1]

این عنوان از بایگانی تحریریه دی گرویتر دیجیتالی شده است تا در دسترس تحقیقات علمی قرار گیرد. از آنجا که این عنوان اولین بار در زمان ناسیونال سوسیالیسم منتشر شد ، توجه به آن در زمینه تاریخی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

[ad_2]

کتاب Die Buchführungs- und Bilanzvorschriften bei Klein- und Privateisenbahnen