خرید کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویا مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، اولین جلد از 9 جلد کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی جمع آوری می کند. این مجموعه اولین نتایج و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی ارائه می دهد ، از جمله مقالاتی در مورد: تجسم کمی شکستگی و تکه تکه شدن رفتار پویا مواد با امپدانس پایین شوک و انفجار مواد ژئومریال رفتار پویا مواد

[ad_2]

کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics