خرید کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home

[ad_1]

این کار میان رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، تکامل و تخریب فضاهای خانگی و اجتماعی ، که در توسعه انسجام اجتماعی نقش مهمی دارند ، بحث می کند. این مجلد با بررسی چگونگی تشکیل اجتماعات مختلف مردم در سراسر جهان برای ایجاد حس خانه ، شکل گیری هویت را در متن توسعه سریع ، سیاست های دولت نئولیبرال و سیاست های جهانی و ملی و فشارهای مختلف اجتماعی بررسی می کند. مسائل مربوط به همکاری ، درگیری ، درگیری ، محرومیت و تعادل نیاز به مذاکره بین بازیگران مختلف (به عنوان مثال ، دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان اجتماعی و ساکنان) با توسعه خانه ها و جوامع دارد.

[ad_2]

کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home