خرید کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

این جلد ، مروری بر آخرین مرحله آزمایشات بالینی فازهای اولیه برای ایمونوتراپی سرطان ، در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوز فاز 2 ، نقاط انتهایی در زمینه سرکوب شبه رادیوگرافی ، انتخاب بافت شناسی و ایمونوتراپی های جدید در رابطه با مراحل اولیه ایمنی درمانی سرطان – سایپرز ، باشگاه دانش

[ad_2]

کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :