خرید کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه تاریخ و سنت ها سیاست تیمور را شکل داده اند ، همچنین نقشی اندونزی و آسه آن در آینده این کشور دارند. این مقاله به دنبال درک یک سیستم سیاسی پیچیده است که در آن قوانین سنتی و سیاست معاصر در آن ادغام شده است و اثرات استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست مدرنیزاسیون ، مسئله توسعه و آموزش جوانان می پردازد. امکانات ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید ، لو اولو ، و همچنین انتخابات پارلمانی آینده ، این پروژه را به یک کمک به موقع تبدیل می کند که تأیید حیات روند دموکراتیک و سیستم سیاسی دو حزب از تیمور شرقی است.

[ad_2]

کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :