خرید کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry

[ad_1]

Monika Futschik یک مدل ارزیابی را ارائه می دهد که امکان ارزیابی کلی از مزایا و معایب راه حل های ثبت دسته ای الکترونیکی را در مقایسه با راه حل های بلیط دسته ای مبتنی بر کاغذ فراهم می کند. در مقایسه با مطالعات قبلی ، این مدل ارزیابی تازه توسعه یافته ، تلاش های مدیریت تغییر و سرمایه گذاری های مالی مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم را در نظر گرفته است. این مدل ارزش عملکرد کلی را از طریق اجرای راه حل های ورود دسته ای الکترونیکی نشان می دهد و از تصمیم گیرندگان در یافتن موثرترین راه حل پشتیبانی می کند. توسعه و کارآیی این مدل بر اساس نظرسنجی های مختلف ، مصاحبه های متخصص ، یک مطالعه دلفی و یک مطالعه موردی با یک شرکت دارویی واقعی است. نتیجه تحقیقات وی به راحتی می تواند در بخشهای دیگر نیز کاربرد داشته باشد.

[ad_2]

کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry