خرید کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

این کتاب برای تحریک گفتمان و کمک به یافتن یک اتفاق نظر روشن در بحث بین مفهوم سازی استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش است. رابطه پیچیده بین مفاهیم دانش و استراتژی را در زمینه کسب و کار کشف کنید ، که برای شرکت ها از اهمیت عملی برخوردار است. پس از مرور ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای بررسی استراتژی های تجاری مشاهده کرد. این یک رویکرد جدید ارائه می دهد که روشن می کند چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور شرکت ها را قادر می سازد تا در آینده ای نامطمئن و غیرقابل پیش بینی حاکم بر اقتصاد امروز پروژه کنند.

[ad_2]

کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management