خرید کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :

[ad_1]

ویرایش دوم این دائرlopالمعارف تقریباً 1000 فصل دارد و شامل هزاران مولکول سیگنالینگ مهم از نظر زیست شناختی است و محتوا بر اساس مفاهیم اساسی عملکرد آنها همراه با اولین نتایج نوشته شده توسط برخی از متخصصان برجسته جهان ساخته شده است. این مولکولها توسط رهبران شناخته شده در هر مولکول توصیف می شوند. فعل و انفعالات این تک مولکول ها در شبکه های انتقال سیگنال نیز بررسی خواهد شد. این دائرlopالمعارف دوره جدیدی را در مروری بر مولکولهای سیگنالینگ سلول فعلی برای متخصص و غیر متخصص مشخص می کند. در حال حاضر بیش از 30000 ژن در ژنوم انسان وجود دارد. با این حال ، همه پروتئین های رمزگذاری شده توسط این ژن ها برای حفظ هموستاز به یک روش کار نمی کنند. درک هر چه بیشتر مولکول های مهم سیگنالینگ به طور قابل توجهی مهارت های علمی و آموزشی مبتنی بر تحقیق را افزایش می دهد.

[ad_2]

کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :