خرید کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :

[ad_1]

این مونوگرافی با ارائه مروری جامع بر مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر شناختی رادیویی (CRSN) به مشکل کمبود طیف می پردازد. این برنامه انواع CRSN را نشان می دهد که ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستمهای فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا را پوشش می دهد. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه مدیریت طیف کم مصرف برای CRSN ها ، از جمله تشخیص ، تصمیم گیری و تخصیص طیف را کشف می کنند. هر دو جنبه نظری و تجربی CRSN با جزئیات بررسی می شود. دانشگاهیان ، محققان و توسعه دهندگان این مونوگرافی را یک منبع استثنایی با دانش و بینش ارزشمند می یابند. همچنین دارای منابع گسترده ای از مجلات برجسته ، مقالات کنفرانس ، کتابها و استانداردها است.

[ad_2]

کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :