خرید کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :

[ad_1]

این کتاب با توصیف نظریه وضعیت سلامت یک جمعیت و عملکرد وضعیت سلامت معرفی شده ، تکنیک های مدل سازی تصادفی و اولین تئوری زمان خروج در جمعیت شناسی را معرفی و بکار می برد. این کتاب اشتقاق و طبقه بندی مراحل رشد انسان را ارائه می دهد. تکنیک های انطباق داده ها و برنامه های مرتبط نیز ارائه شده است. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی مورد بررسی و ارزیابی کمی قرار گرفته اند ، به ویژه از جمله سلامتی یا “نشاط” جمعیت ، وخامت و عملکردهای مربوط به آن و همچنین امید به زندگی سالم. این کتاب کاربردهای مقایسه ای و آماری مناسبی را به عنوان ابزارهای پل زنی همراه با ادبیات موجود ارائه می دهد و به همین ترتیب منبع ارزشمندی برای جمعیت شناسان ، دانشمندان بهداشت ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :