خرید کتاب Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

این جلد تکنیک ها و تحولات اخیر در ضبط خارج سلول را ارائه می دهد. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش و ماهی گورخر بررسی می شود. ضبط های خارج سلولی در شناخت انسان ؛ ضبط های واحد و آرایه های چند الکترود ؛ و ضبط در موش های پری ناتال و در اوایل رشد. در سبک سری های Neuromethods ، این فصول شامل انواع جزئیات و توصیه های اصلی متخصص است که شما برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه خود نیاز دارید. رویکرد ضبط خارج سلولی مبتکرانه و معتبر ، منبع ارزشمندی است که برنامه ها و روشهای به روز را برای مطالعه مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی به خوانندگان ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Extracellular Recording Approaches :