خرید کتاب Frontiers in Computational Intelligence :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از مشارکت های مختلف است که وضعیت هنر را در مناطق خاص هوش محاسباتی نشان می دهد. این کتاب با دقت ویرایش ، 65 سالگی تولد رودولف کروز را جشن می گیرد. هدف اصلی این کمک ها در پردازش داده های مبهم و اطلاعات نامشخص و نادرست با روش های خودکار است که از تکنیک های آماری ، نظریه کنترل ، خوشه بندی ، شبکه های عصبی و غیره استفاده می کند. برای استخراج دانش مفید و قابل استفاده.

[ad_2]

کتاب Frontiers in Computational Intelligence :