خرید کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide

[ad_1]

این راهنما پاسخ دادن به سوالات بیمار است که اغلب از ارائه دهندگانی که از بیماران با اختلالات حرکتی دستگاه گوارش مراقبت می کنند ، پرسیده می شود. علاوه بر این ، متن پزشکان را از طریق رویکردهای پیچیده تشخیصی و درمانی / مدیریتی برای اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایش های معمول و تخصصی ، شروع دارو ، عوارض جانبی دارو و عوارض بیماری ، راهنمایی می کند. نوشته شده توسط متخصصان صنعت ، اختلالات حرکتی دستگاه گوارش: راهنمای بالینی یک نقطه مراقبت مرجع ارزشمندی برای پزشکان مشغول کاری است که در نوک انگشتان خود به بهترین پاسخ های مبتنی بر شواهد نیاز دارند.

[ad_2]

کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide