خرید کتاب Geoinformatics and Atmospheric Science :

[ad_1]

این جلد تحولات اخیر در علم جوی را ارائه می دهد که با استفاده از مدل سازی عددی انجام می شود و از فناوری های فضایی استفاده می کند و قدرت محاسباتی را افزایش می دهد. در این مقاله نمونه هایی از چگونگی پشتیبانی ژئوانفورماتیک از مطالعات هواشناسی ، اقلیم شناسی و مرتبط با آب جمع آوری شده است. یکی از مهمترین ویژگیهای فناوریهای فضایی این است که آنها روشها و ابزارهایی را فراهم می کنند که می توانند در زمان واقعی یا نزدیک به زمان واقعی برای نظارت و پیش بینی فرایندهای جوی مورد استفاده قرار گیرند. این امر به ویژه در مناطقی که پویایی پدیده های جوی قابل توجه است و باعث پیش بینی دقیق می شود بسیار مهم است. یکی از این مناطق ، منطقه انتقال بین ویژگیهای اقیانوسی و قاره ای از آب و هوای عرض میانه است. نمونه های خوبی از نظرسنجی ها در منطقه گذار از لهستان و کشورهای همسایه است. جلد موضوعی مجموعه مقالاتی در مورد مدل سازی فیزیکی و مبتنی بر داده از پدیده های مربوط به زمان در مورد لهستان را در اختیار خواننده قرار می دهد. این موضوع اصلی از حجم موضوعی به مطالعات موردی در مورد استفاده از ژئو انفورماتیک در مطالعات جوی در مناطق دیگر در طیف وسیعی از مقیاس های مکانی گسترش یافته است.

[ad_2]

کتاب Geoinformatics and Atmospheric Science :